Juryprocedure

 1. Alle inzendingen, die naar de mening van de Magazine Media Associatie (MMA) voldoen aan de vastgestelde criteria, worden voorgelegd aan de jury.

 2. Personen werkzaam voor Nederlandse magazine mediamerken en alle Nederlandse magazine mediamerken, inclusief dagbladmagazinemerken, kunnen naar de prijzen meedingen.

 3. Onder magazine mediamerk wordt een uitgave (in gedrukte en/of digitale vorm) verstaan, die op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico tegen betaling op de Nederlandse consumentenmarkt (geen B2B) wordt gebracht. De uitgave kent een redactionele onafhankelijkheid.

 4. Via algemene kennisgeving worden de uitgevers van magazine mediamerken op de hoogte gebracht van de opening van de inschrijving voor de Mercurs. Op de website www.mercurs.nl kunnen de inschrijfformulieren worden ingevuld. Bij inschrijving dienen de gepubliceerde criteria in acht te worden genomen. Het inzenden van de formulieren is de verantwoordelijkheid van de directies. Onvolledig en niet juist ingevulde inschrijfformulieren en inzendingen die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

 5. Er zijn twee jury’s, die elk meerdere categorieën beoordelen. Elke jury bestaat uit minimaal 5 personen, inclusief een onafhankelijke voorzitter. De juryleden worden gekenmerkt door deskundigheid op hun vakgebied. De directeur van de MMA treedt op als secretaris van de jury. Het bestuur van de MMA benoemt op voordracht van de organisatiecommissie de voorzitter en leden van de jury’s. De uitnodiging voor het jurylidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 6. Tijdens de jurybijeenkomsten worden de genomineerden en winnaars in de door de jury te beoordelen categorieën, onder leiding van een voorzitter, vastgesteld.

 7. In 2024 zullen Mercurs worden toegekend in de categorieën:
  • Magazine Mediamerk van het Jaar
  • Innovatie van het Jaar
  • Partnership van het Jaar
  • BeLOFte van het Jaar
  • Redactieteam van het Jaar
  De jury’s nomineren maximaal drie kandidaten per categorie. Per categorie wordt één winnaar vastgesteld. In de categorie Mercur Magazine Mediamerk van het Jaar kiest de jury uit de genomineerden een Gouden, Zilveren en Bronzen Mercur winnaar.

 8. De categorieën worden als volgt per jury beoordeeld:
  • Jury I: Magazine Mediamerk, BeLOFte, Redactieteam
  • Jury II: Innovatie, Partnership
  De jurybijeenkomsten vinden op twee achtereenvolgende dagen in september 2024 plaats.

 9. Ten behoeve van de beoordeling van alle categorieën zijn criteria vastgesteld. Het is de jury niet toegestaan van deze criteria af te wijken. De jury is niet gerechtigd magazine mediamerken, cases en/of personen die niet zijn voorgedragen in de beoordeling te betrekken.

 10. De jury is gerechtigd een Mercur toe te kennen aan magazine mediamerken die in de voorafgaande jaren een Mercur hebben ontvangen.

 11. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemmen telt de stem van de juryvoorzitter dubbel. De jurysecretaris heeft geen stem.

 12. Leden van de jury die direct aan een inzending zijn verbonden dienen dit vooraf te melden en zich bij jurering en eventuele stemming aangaande deze prijs te onthouden van stemming.

 13. Na de jurybijeenkomst kan door juryleden niet meer op de beraadslaging worden teruggekomen.

 14. De winnaars worden op dinsdag 19 november 2024 bekend gemaakt.

 15. De jury brengt van hun overwegingen rapport uit in de vorm van een digitaal juryrapport. Het juryrapport wordt opgesteld door een onafhankelijke journalist, die als rapporteur de jurybijeenkomsten bijwoont. Hij/zij neemt niet deel aan de beraadslagingen van de jury.

 16. De juryleden dienen geheimhouding te betrachten omtrent de inzendingen, genomineerden en winnaars. Voor de genomineerden geldt dat tot het moment dat zij openbaar zijn gemaakt door de MMA. Voor de winnaars tot de bekendmaking op 19 november 2024.

 17. Per categorie wordt één Mercur, een bronzen beeldje van kunstenaar Marinus Klap, uitgereikt. De Mercur Magazine Mediamerk van het Jaar kent een Gouden, Zilveren en Bronzen Mercur. De winnaar van de BeLOFte van het Jaar ontvangt tevens een geldbedrag, ter beschikking gesteld door het Lucas- Ooms Fonds.